Privatumo politika
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

UAB „Protingi baldai“ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

UAB „Protingi baldai“ taikydama organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

UAB „Protingi baldai“  laikosi Lietuvos ir ES asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų:

  • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR);
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
  • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.
  1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Privatumo politika – šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės, kurios patalpintos interneto svetainėje protingibaldai.lt.

1.2. Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu protingibaldai.lt, kurioje UAB „Protingi baldai“ klientas gali palikti užklausą.

1.3. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas – UAB „Protingi baldai“, juridinio asmens kodas: 302652602, buveinės adresas: Žvirgždyno g. 4, Vilnius, kontaktiniai duomenys: el. p. info@protingibaldai.lt .

1.4. Duomenų subjektas – klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko tokiems tikslams: sudaryti ir vykdyti sutartis (pvz. baldų pirkimo), administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų bei užklausų administravimą, vertinti klientų mokumą ir vykdyti įsiskolinimo valdymą, kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu.

1.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.

1.6. Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą ar svetainės lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.

1.7. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.9. Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.

1.10. Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.

2.2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.3. Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu protingibaldai.lt interneto svetainėje.

  1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1. Duomenų subjektas sutinka, kad sutarčių vykdymo, UAB „Protingi baldai“ teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti, klientų duomenų bazės administravimo tikslais ir kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juos susijusius asmens duomenis:

3.1.1. vardą, pavardę,

3.1.2. telefono numerį,

3.1.3. elektroninio pašto adresą,

3.1.4. prekės pristatymo ir (arba) paslaugos suteikimo adresą,

3.1.5. prekės/paslaugos apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.),

3.1.6. pirkimo istoriją (įsigytos prekės ir (arba) paslaugos, kaina ir pan.)

3.1.7. sutarties objekto ir (arba) duomenų subjekto atskirų patalpos elementų ir (arba) sumontuotų baldų skaitmenines nuotraukas.

3.2. UAB „Protingi baldai“ saugo Jūsų asmens duomenis, nurodytus 3.1 punkte, ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga UAB „Protingi baldai“ teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti.

3.2.1. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami tokiu būdu, kad šių dokumentų informaciją nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio: elektronine forma saugomi asmens duomenys sunaikinami juos ištrinant be galimybės atkurti; popieriniai dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, susmulkinami, o likučiai saugiu būdu sunaikinami,

3.3. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad šiam tikslui įgyvendinti gali būti pasitelkiami duomenų tvarkytojai – kurjerių paslaugas teikiančios įmonės.

3.4. Duomenų subjektas sutinka, kad užklausos administravimo tikslu, kai užklausa yra pateikiama el. paštu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juo susijusius asmens duomenis:

3.4.1. vardą,

3.4.2. elektroninio pašto adresą,

3.4.3. telefono numerį,

3.4.4. komentarą/užklausą.

3.5. Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi tol kol yra nagrinėjamas pateiktas klausimas ir iki 2 (dvejų) kalendorinių metų nuo duomenų pateikimo dienos.

3.6. Duomenų subjektas sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys žemiau pateiktus su juo susijusius asmens duomenis:

3.6.1. elektroninio pašto adresą ir vardą.

3.7. Tiesioginės rinkodaros tikslu gauti asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.

3.8. Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.

3.9. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.9.1. jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,

3.9.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo, baldų montavimo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas,

3.9.3. teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,

3.9.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.10. Duomenų valdytojas užtikrina, kad Duomenų subjekto duomenys tretiesiems asmenims gali būti perduodami tik tokia apimtimi, kokia yra būtina konkrečiam užsakymui ar tikslui pasiekti (pavyzdžiui, tai gali būti kurjerių paslaugas teikiančios įmonės, garantinio aptarnavimo įmonės, prekių ir (arba) papildomų paslaugų tiekėjai). Apie duomenų perdavimą Duomenų subjektai tinkamai informuojami ir, kai tai taikoma, išreiškia sutikimus.

  1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

4.1. Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

4.2. Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokios papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją raštu vienu iš šių būdų: 1) paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu: Žvirgždyno g. 4, Vilnius; 2) elektroninio pašto adresu: info@protingibaldai.lt iš to paties el. pašto adreso, kuris yra nurodyta sutartyje. Duomenų valdytojas gavęs tokį Duomenų subjekto pareikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

4.3. Kreipdamasis į Duomenų valdytoją dėl prekės/ siuntos pristatymo informacijos Duomenų subjektas identifikacijai turi pateikti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.

4.4. Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą kopiją, kuris bus naudojamas tik identifikacijai ir nebus saugomas, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu Žvirgždyno g 4, Vilnius.

4.5. Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

4.6. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Duomenų subjektu asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.

4.7. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.8. Tais atvejais, kai Duomenų subjektas susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.9. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 d. d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus.

4.10. Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.

4.11 Skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, veikianti adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius (www.ada.lt, ada@ada.lt , tel. +370 271 28 04 ).

  1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS

5.1. Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones:

5.1.1. Organizacinės

5.1.1.1. Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant reikalui) perdavimas.

5.1.1.2. Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems Darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijas atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje.

5.1.2. Techninės

5.1.2.1. Duomenų valdytojo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu.

5.1.2.2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

5.1.2.3. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas), o vidinis kompiuterio tinklas – ugniasiene.

5.1.2.4. Darbuotojas, kuriam suteikta prisijungimo teisė prie informacinės sistemos, kurioje saugomi asmens duomenys, užtikrina prisijungimo prie administravimo slaptažodžių ir kitų prisijungimo duomenų slaptumą ir saugumą;

5.1.2.5. Slaptažodis keičiamas 1 kartą per metus arba dažniau;

5.1.2.6. Slaptažodis turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš 7 (septyni) simbolių;

5.1.2.7. Slaptažodžio simboliai sudaryti iš skaičių ir raidžių bei specialiųjų simbolių.

  1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

6.1. protingibaldai.lt svetainėje slapukai (angl. cookies) gali būti naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.

6.2. Svetainės lankytojas galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinama.

7.2. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. birželio 1 d. ir yra viešai skelbiama Interneto svetainėje.

7.3 Ši Privatumo politika atnaujinta 2020 m. gegužės 20 d.

7.4 Ši Privatumo politika atnaujinta 2022 m. vasario 1 d.

7.5 Ši Privatumo politika atnaujinta 2024 m. vasario 1 d.

 

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis el. pašto adresu info@protingibaldai.lt arba telefonu +370 620 20 301. Informuojame, jog siekdami tinkamai identifikuoti besikreipiančius asmenis, galime iš Jūsų pareikalauti papildomos informacijos.